Thornback Skate - Raja clavata.

Thornback Skate – Raja clavata.