Shorttail Stingray

Smooth Stingray, Bathytoshia brevicaudata. Aka shorttail stingray. Tateyama, Chiba, Sea of Japan.