Groovebelly Stingray, Dasyatis hypostigma.

Groovebelly Stingray, Dasyatis hypostigma.