Blonde Skate aka Blonde Ray, Raja brachyura.

Blonde Skate aka Blonde Ray, Raja brachyura.